• هفته 4 جمع بندی عربی کنکور 1400( 20جلسه)

  این جلسه در روز چهارشنبه برگزار شده و شما میتوانید ویدیو ان را در بالا مشاهده نمایید.

 • هفته3 جمع بندی عربی کنکور 1400( 20جلسه)

  این جلسه در روز چهارشنبه برگزار شده و شما میتوانید ویدیو ان را در بالا مشاهده نمایید.

 • هفته3 جمع بندی عربی کنکور 1400( 12 جلسه)
  این جلسه در روز دوشنبه برگزار شده و شما میتوانید ویدیو ان را در بالا مشاهده نمایید.

 • جلسه 2 جمع بندی عربی کنکور 1400( 12 جلسه)
  این جلسه در روز دوشنبه برگزار شده و شما میتوانید ویدیو ان را در بالا مشاهده نمایید.

 • دوره جمع بندی عربی کنکور 1400( 12 جلسه) با تدریس استاد “رضا حقیقی”

  این دوره مخصوص کنکور 1400 میباشد

  زمان برگزاری چهارشنبه ها  ساعت 20

 • بارگزاری بیشتر